Υπηρεσίες

Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους φορείς και τους επαγγελματίες διαθέτει νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης σε διάφορα επίπεδα πληροφορίας.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες αναπτύχθηκαν με βάση διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας το μέγιστο βαθμό διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα. Η χρήση των υπηρεσιών πραγματοποιείται ήδη στις εφαρμογές που περιλαμβάνει η πλατφόρμα.

Πιο αναλυτικά, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διατίθενται από την πλατφόρμα του ARGES είναι:

  • Γεωχωρικές Υπηρεσίες: υπηρεσίες Θέασης, Τηλεφόρτωσης και Αναζήτησης συνόλων γεωχωρικών δεδομένων
  • Υπηρεσίες Πρόγνωσης Καιρού: στοιχεία αναλυτικής πρόγνωσης του καιρού στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ιονίου Πελάγους
  • Υπηρεσίες Ανοιχτών Δεδομένων: πρόσβαση στον κατάλογο Ανοιχτών Δεδομένων
  • Υπηρεσίες Ακτοπλοϊκών Δρομολογίων: πρόσβαση σε στοιχεία των εκτελούμενων και των προγραμματισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων
  • Υπηρεσίες Πληροφοριών Οδικού Δικτύου:
    • πρόσβαση σε συμβάντα που παρουσιάστηκαν στο οδικό δίκτυο και έχουν αναφερθεί με χρήση της πλατφόρμας
    • υπηρεσίες πρόσβασης σε δεδομένα καμερών - οπτική εικόνα από δικτυακές κάμερες σε οδικούς άξονες και κόμβους

Γεωχωρικές Υπηρεσίες

Οι γεωχωρικές υπηρεσίες έχουν υλοποιηθεί με χρήση των πιο διαδεδομένων προτύπων στον τομέα της γεωπληροφορικής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE. Η υποδομή που αναπτύχθηκε προσφέρει τρεις ηλεκτρονικές γεωχωρικές υπηρεσίες

Οι παραπάνω διευθύνσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λογισμικά ‘πελάτες’ (clients) τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα να ‘καταναλώσουν’ (consume) δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον τα λογισμικά υποστηρίζουν τα αντίστοιχα πρότυπα (WMS, WFS) και υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο, είναι δυνατή η θέαση και τηλεφόρτωση των δεδομένων στο περιβάλλον του λογισμικού πελάτη, το οποίο μπορεί να είναι π.χ. κάποια υποστηρικτική εφαρμογή γραφείου (desktop GIS) ή διαδικτυακή εφαρμογή κ.λπ. Ομοίως, εφαρμογές που υποστηρίζουν το πρότυπο CSW μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία εξεύρεσης για την αναζήτηση στον κατάλογο μεταδεδομένων.

Υπηρεσίες Καιρού

Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού, παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα μετεωρολογικής πρόγνωσης υψηλής χρονικής και χωρικής ακρίβειας με χρήση του προγνωστικού μετεωρολογικού ομοιώματος WRF (Weather Research and Forecasting). Τα στοιχεία πρόγνωσης παρέχονται με τη μορφή γεωαναφερμένων εικόνων με χρήση του προτύπου WMS, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίησή τους σε εφαρμογές συμβατές με το εν λόγω πρότυπο.
Οι υποστηριζόμενες παράμετροι είναι: