Υπηρεσίες Καιρού

Οι υπηρεσίες πρόγνωσης καιρού, παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα μετεωρολογικής πρόγνωσης υψηλής χρονικής και χωρικής ακρίβειας με χρήση του προγνωστικού μετεωρολογικού ομοιώματος WRF (Weather Research and Forecasting). Τα στοιχεία πρόγνωσης παρέχονται με τη μορφή γεωαναφερμένων εικόνων με χρήση του προτύπου WMS, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίησή τους σε εφαρμογές συμβατές με το εν λόγω πρότυπο.
Οι υποστηριζόμενες παράμετροι είναι: